Stowarzyszenie “Czysta Woda”
Rok założenia 2004 r. we Wrocławiu

W związku z ogromnym zainteresowaniem i licznymi pytaniami o ocenę jakości Państwa wody, stworzyliśmy projekt, w ramach którego możemy realizować cele Stowarzyszenia bezpośrednio w Państwa gospodarstwach domowych oraz miejscach pracy.
Do działań Stowarzyszenie “Czysta Woda” należą głównie:
 1. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o korzyściach spożywania czystej wody.
 2. Popularyzacja czystej wody jako skutecznego środka przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym mieszkańców naszego kraju.
 3. Ujawnianie zagrożeń zdrowotnych wynikających z konsumpcji wody wodociągowej.
 4. Popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych.
 5. Kształtowanie opinii i ocen na temat jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych.
 6. Popularyzacja konieczności posiadania czystej wody w gospodarstwach domowych, miejscach pracy, placówkach oświatowych ( żłobki, przedszkola, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe itp. ) i innych instytucjach żywieniowych.
 7. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie oczyszczania wody pitnej wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 8. Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie poprawy jakości wody wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz innych jednostek organizacji społecznych lub charytatywnych.
 9. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji zagadnień czystej wody i sposobów jej otrzymywania oraz organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie.
 10. Współpraca ze szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi w celu popularyzacji wśród dzieci i młodzieży proekologicznych zachowań i postaw oraz wiedzy o zagrożeniach ze strony wody przeznaczonej do celów spożywczych.
 11. Propagowanie celów stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych – własnej i sympatyków.

Członkowie Stowarzyszenia “Czysta Woda”